امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

مكان و زمان آزمون عملي  ده روز پس از اعلام نتايج آزمونهاي الکترونیک در شهر اصفهان ازطريق سامانه"اداره سنجش و ارزشیابی استان"  و در شهرستانها از طرف مركز فنی و حرفه ای اعلام ميگردد. داوطلبین شهر اصفهان در صورت عدم مشاهده برنامه آزمون عملی در سایت می بایست به اداره آزمون شهر اصفهان مراجعه نمایند.ملزومات مورد نياز جهت آزمون عملي  متناسب با رشته از طريق سايت يا مركز معين اطلاع رساني مي گردد.  هر متقاضي بعد از قبولي در آزمون كتبي صرفاً مجاز به 2 مرتبه شركت در آزمون عملي مي باشد و در صورت مردودي نوبت دوم ، مجدداً بايد در آزمون كتبي شركت نمايد . لازم به توضيح است شركت در آزمون عملي نوبت اول بلافاصله بعد از اعلام نتايج آزمون كتبي اجباريست و در صورت عدم شركت در آزمون، يك نوبت از دو مرحله آزمون عملي کسر مي گردد .ثبت نام آزمون عملي مجدد بر اساس جدول زمانبندی زیر با پرداخت هزینه عملی مجدد از طریق سامانه pay.portaltvto.com و مراجعه به مراکز صــورت مي پذيرد و در صورت گذشتن مهلت و يا مردودي درآزمون عملي مجدد نمره قبولي كتبي اعتبار خود را ازدست مي دهد.