اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان اصفهان

پست الکترونیک : sanjesh@itetvto.ir

آدرس : اصفهان-میــدان آزادی- خيابان هزارجريــب-خيابان كارگــر- اداره کــل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

تلفن :  5 الی 36690961-031   داخلی های 233-218-217

دورنگار : 36681242-031