ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
1- مراجعه به اتحادیه مربوطه و دریافت معرفی نامه تعیین صلاحیت حرفه ای

2- مراجعه به مراکز معین (حوزه های 20 گانه سنجش دراستان اصفهان) جهت ثبت نام، پرداخت هزینه تشریفات آزمون و دریافت معرفی نامه آزمون
3- شرکت در آزمون عملی
4- ده روز پس از اجرای آزمون عملی در صورت قبولی نهایی جهت پرداخت هزینه صدور گواهینامه  به سامانه pay.portaltvto.com مراجعه نمایند.