امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

- حداقل نمره 50 در آزمون کتبی

- حداقل نمره 70 در آزمون عملی

- شرط معدل 70 =< (نمره عملی * 75%) + (نمره کتبی * 25%)